دانستنی های ادویه جات

طرح توجيه احداث گلخانه زعفران

طرح توجيه احداث گلخانه زعفران

با ظرفيت 30 کیلو در سال

سال 1402

موضوع طرح احداث گلخانه زعفران  
ظرفیت طرح 30 کیلو در سال
محل اجراي طرح قابل اجرا در کلیه مناطق کشور
سرمایه گذاری طرح 14/117 میلیون ریال
سهم آورده متقاضی 12/335 میلیون ریال
سهم تسهیلات 28/781 میلیون ریال
دوره بازگشت سرمایه 3 سال و دو ماه
میزان اشتغال زایی7 نفر
سرمایه ثابت 33/093 میلیون ریال
سرمایه در گردش 8/024 میلیون ریال


الف سرمايه گذاري ثابت :

الف 1 ) زميـن :

متـراژ ( متر مربع )هزينه واحد(ريال)هزينه كل (ريال )توضیحات
350000اراضی ملی یا ملک شخصی

الف 2 ) محوط سازی و برآورده هزینه های آن:

شرحمقدار زیر بنا متر مربعمشخصات فنیارزش واحد ریالهزینه کل (ریال)
محوطه سازی و جاده کشی و فنس کشی2000آسفالت كاري , فضاي سبز محوطه ودرختكاري2/000/0004/000/000/000
  جمــــــــــع کل  4/000/000/000

الف 2 ) ساختمانها:

شرحمقدار زیر بنا متر مربعارزش واحد ریالهزینه کل ( ریال)
اتاق  نگهبانی و استراحت2020/000/000400/000/000
استخر ذخیره آب150 20/000/000 3/000/000/000
انبار قطعات و لوازم50 20/000/000 1/000/000/000
استخر برای محلول تغذیه50 20/000/000 1/000/000/000
  جمــــــــــع کل5/400/000/000

الف 3) تاسيسات:

رديفشــرحهزينه كل(ريال)
1  

حق انشعاب برق 3فاز 50 آمپر كابل وتابلوهاي برق 700/000/000
2حق انشعاب آب و لوله800/000/000
3گاز با لوله کشی  200/000/000
جــــمــــع1/700/000/000

الف 6 ) وسايل نقليه :

شرحتعدادمشخصات فنیهزینه کل (ریال)
وانت1یک دستگاه نیسان5/000/000/000
  جمـــــــــــع 5/000/000/000

الف 8 ) تجهیزات مورد نیاز:

شرحتعداد  هزینه واحد ریالارزش کل (ریال)
تسطیح و شیب بندی3000متر500/0001/500/000/000
سازه گلخانه همراه با قفسه بندی3000 متر4/000/00012/000/000/000
نصب سازه گلخانه3000 متر100/000 300/000/000
فوگر(مه پاش)620/000/000 120/000/000
فن تخلیه هوا1210/000/000 120/000/000
رطوبت سنج،تایمر،دماسنج3 10/000/000 30/000/000
وسایل باغبانی530/000/000 150/000/000
باسکول دیجیتال1 200/000/000 200/000/000
منبع آب2300/000/000 300/000/000
سایر هزینه ها 500/000/000 500/000/000
جمـــع کل15/220/000/000

الف 7 ) هزینه های قبل از بهره برداری

شــرحارزش کل (ریال)
هزینه مطالعات اولبه و مقدماتی طرح 30/000/000
هزینه مسافرت و بازدید80/000/000
هزینه اخذ اعلامیه تاسیس و سایر ملزومات 20/000/000
هزینه کارشناسی بانک 3/000/000
هزینه کادر آموزشی و آموزش منابع انسانی 65/000/000
جمـــــــع 198/000/000

جمع كل سرمايه گذاري ثابت

شرحهزینه (ریال)
ساختمان ها   5/400/000/000
محوطه سازي 4/000/000/000
تجهیزات مورد نیاز 15/220/000/000
وسايل نقليه   5/000/000/000
تاسيسات   1/700/000/000
هزينه هاي قبل از بهره‌برداري 000/000/198
جمـــــــع 31/518/000/000
پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق ) 1/575/000/000
جمـــــع كل 33/093/000/000

  ب- هزينه هاي جاري :

   ب 1 ) مواد اوليه و نهاده هاي توليد :

 شرحمتراژه گلخانهمصرف سالیانه          (تن)    هزینه واحد بصورت میانگین (ریال)هزینه کل (ریال)
 پیازه زعفران300040200/000/000 8/000/000/000 
 سموم-کود شیمیایی-محلول تغذیه گیاه مصرف یکسال 2/000/000/000 
جمع کل
10/000/000/000
 

ب 2 ) حقوق و دستمزد :

تعداد نفرشرحدستمزد ماهانه ریالدستمزد سالیانه ریال
1مدیر 75/000/000 900/000/000
1کارشناس کشاورزی 60/000/000 720/000/000
3کارگر ساده 50/000/000 1/800/000/000 
1نگهبان 50/000/000 600/000/000
1راننده50/000/000 600/000/000
%23 سهم حــق بیمه کارفرما1/062/600/000
جمـــــــع کل 5/628/600/000

ب 3 )هزينه نگهداري و تعميرات :

ارقام به ريال

شرحارزش دارایینرخهزینه کل
ساختمان ها5/400/000/000%2 108/000/000
محوط سازی 4/000/000/000 %2 80/000/000
تجهیزات000/000/220/15%5 761/000/000
تاسیسات 1/700/000/000 %4 68/000/000
وسایل نقلیه 5/000/000/000 %10 500/000/000
جمع کل1/517/000/000

ب- 4 ) هزينه استهلاك :

شرحارزش دارایینرخهزینه کل ریال
ساختمان ها5/400/000/000%10 540/000/000
محوط سازی 4/000/000/000 %10 400/000/000
تجهیزات 15/220/000/000 %10 1/522/000/000
تاسیسات 1/700/000/000 %12 204/000/000
جمع کل 3/166/000/000

   ب- 5 ) سوخت و انرژي :

شـــرحواحدمصرف سالانههزينه واحد (ريال)هزينه كل(ريال)
برق

كيلووات
120000

900

100/000/000
بنزيـن لیتر 22003000066/000/000
آب مصرفیليتر  15000050200/500/000
   جــــــمـــــــع 366/500/000

 

جمـع هزينه هاي جاري طرح

شرحهزینه (ریال)
مواد اوليه توليد 10/000/000/000
حقوق و دستمزد   5/628/600/000
نگهداري و تعميرات   1/517/000/000
استهلاك   3/166/000/000
سوخت و انرژي 366/500/000
جمـــــــع20/731/000/000
پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )1/036/000/000
جمـــــع كل 21/767/000/000

سرمايه در گردش (یک دوره 6 ماهه)

شـــرحهزينه (ريال)
حقوق و دستمزد2/841/000/000
سوخت و انرژي 183/000/000
مواد اولیه   5/000/000/000
جمـــــع كل8/024/000/000

 

 

جمع كل سرمايه گذاري طرح

شـــرحهزينه (ريال )
سرمايه ثابت33/093/000/000

سرمايه در گردش

8/024/000/000
جمـــــع كل 41/117/000/000

ج توليدات و ارزش توليدات طرح :

شــــرحقیمت هر کیلو(ریال)جمع کل وزن محصول (کیلو)سال اولسال دوم(کیلوگرم)جمع کل (ریال)
زعفران گلخانه ای440/000/0003050 35/200/000/000
جمـــــــع کل فروش 35/200/000/000

برآورد هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي

رديفشــرحهزينه ريال
1        استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري ( 4 ساله )
50/000/000    
2  هزينه فروش و اداري ( معادل 2% فروش سالانه)704/000/000
   جــمـــع754/000/000

پيش بيني مالي طرح

شــرحريال
درآمد ( سالانه ) 35/200/000/000
قیمت تمام شده 21/767/000/000
سود ناویژه 13/433/000/000
  كسر مي شود : هزينه هاي اداري و فروش 704/000/000
سود عملياتي12/729/000/000
  كسر مي‌شود : استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري 50/000/000
سود ويژه قبل از كسر ماليات برای دوره  یکساله 12/679/000/000

محاسبه دوره برگشت سرمايه:

سرمایه گذاری کل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سود ويژه قبل از كسر ماليات

 

41/117/000/000

______________________________________  =3.2

12/679/000/000

دوره بازگشت سرمايه =3.2 (تقریبا 3 سال و دوماه)

محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% توليد )

( ارقام به ريال )

شــرحهزينة متغير هزينة متغير هزينة ثابت هزينة ثابت هزينة كــل
مبلغدرصدمبلغدرصد مبلغ
حقوق و دستمزد1/988/910/00035 3/693/690/000 655/682/600/000
سوخت و انرژي293/200/0008073/300/00020366/500/000
تعمير و نگهداري 1/213/000/000 80 303/000/000 20 1/517/000/000
استـهلاك0 3/166/000/000 100 3/166/000/000
توزيع و فروش00
استهلاك قبل از بهره برداري0 50/000/000 100 50/000/000
پيش بيني نشده8080/000/00085155/000/000151/036/000/000
جمـــع 4/374/000/000 7/440/000/000 11/814/000/000

بر اساس محاسبات مبتني بر اطلاعات جدول فوق نقطة سر به سر توليد معادل 35% مي باشد.

بیو الکسیرو (Bio Elixiro)با سابقه طولانی در تحقیق ،آزمایش و تولید مواد ارگانیک و داشتن چندین شعبه در سراسر دنیا تلاش میکند ،تا با ارائه محصولات طبیعی و ارگانیک گامی بلند برای سلامتی مشتریان خود بردارد.گروه تجاری گلدن مارت تحت برند بیو الکسیرو (Bio Elixiro) محصولات ارگانیک و طبیعی زیر را با مواد اولیه با کیفیت و بسیار مرغوب ارائه میدهد.
• -خشکبار (پسته ، بادام،کشمش ،فندق ،بادام هندی و…)
• -میوه خشک
• -ادویه جات (زعفران ،هل ،زیره و…)
• -زرشک
• -زعفران و مشتقات آن از قبیل:
• انواع زعفران (سوپر نگین ،نگین ،سرگل ،دخترپیچ و…)
• شربت زعفران
• نبات زعفرانی
• چای و دمنوش
برای تهیه این محصولات در هرجایی از دنیا که هستید فقط کافی است با کارشناسان گلدن مارت تماس بگیرید و محصول بیو الکسیرو (Bio Elixiro) را سفارش دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *