نمایش 9 24 36

خاک فسفات

فسفات  فسفات دارای ترکیبی غیر آلی است.  در واقع نمک اسید فسفریک می باشد. فسفر هیچگاه در طبیعت به شکل خالص دیده نمی شود.