نمایش 9 24 36

اوره

اوره اوره که به آن کاربامید نیز گفته می شود، دی آمید اسید کربنیک است.  اوره کاربردهای مهمی به عنوان