دوده (1)

روغن (5)

سلاپس واکس (1)

عایق رطوبتی (1)

قیر (2)

لوب کات (2)

وکیوم باتوم (1)