اسلگ واكس (1)

پارافين (1)

روغن پايه (1)

روغن موتور (2)