نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

دوده

دوده   دوده  مخلوط کربن و مواد آلی دیگر است که از سوختن ناقص(سوختن بدون حضور کافی اکسیژن سوختن ناقص