تدریس آمارواحتمال دانشگاه و تحلیل آماری

0.000

تدریس آمارواحتمال دانشگاه،تحلیل آماری با نرم افزارهای spss,Amos,Pls با بیش از 12 سال سابقه تدریس در دانشگاه های آزاد،پیام نور و موسسات غیرانتفاعی اصفهان

اطلاعات تماس
تدریس آمارواحتمال دانشگاه و تحلیل آماری