کلماتی که برات لیست شدن رو توی این جدول دنبال هم (هم سطری، هم ستونی، هم مورب) پیدا کن.