سیمان, صادرات کالا

آمار تولید سیمان

آمار تولید سیمان

در مقاله “آشنایی با سیمان” مطالب مفیدی را درباره سیمان، ترکیبات و نحوه تولید آن دانستیم. در این مقاله، آمار تولید سیمان در سالهای گذشته و به خصوص تا سال 1388 و بسیاری اطلاعات مفید دیگر را در این خصوص خواهیم گفت. برای کسب دانش بیشتر، با ما همراه باشید.

 * روزنامه صنعت سيمان شماره 125 به نقل از آمار ارائه شده از سوي وزارت صنايع و معادن

** با احتساب جمعيت عنوان 72 ميليون نفر در سال 1386

سالميزان توليدميزان وارداتجمعمصرف سرانه
13761947037137/19471314
1377201005/25/20102320
1378217958/38/21798340
13792392915/415/23933369
13802664542/542/26650400
13812845597/597/28460431
1382304664230508450
13833219833732535471
138432640366133304475
13853440628034686496
138640003آمار منتشر شده40003555
آمار سیمان بین سالهای 1376-1386

مقدار واقعي تقاضا و مصرف سرانه سيمان در كشور

  1. بموجب آمار تولید سیمان ارائه شده از سوي وزير محترم صنايع و معادن در روزنامه ابرار مورخ 19/2/1387 و در روزنامه دنياي اقتصاد مورخ 19/2/1387 با متعادل شدن توليد و عرصه سيمان، بازار سيمان متعادل خواهد شد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت صنايع و معادن، محرابيان وزير صنايع و معادن اعلام نمود كه ظرفيت توليدسيمان در كشور تا پايان خرداد ماه به 55 ميليون تن و تا پايان سال به 64 ميليون تن خواهد رسيد وزير صنايع ومعادن تصريح نمود: با قرار گرفتن طرحهاي جديد توليد سيمان در مدار توليد و افزايش ظرفيت توليد و نيز اجراي نظام توزيع مناسب، بازار سيمان متعادل خواهد شد. نظر به اينكه طبق آمارهاي اعلام شده ظرفيت توليدي مكفي سيمان در سال 1387 مقدار 64 ميليون تن اعلام گرديده است با احتساب 35/7 ميليون نفر جمعيت در سال ياد شده پيش بيني مي گردد.كه در حال حاضر مصرف سرانه واقعي كشور حدود 880 كيلو مي باشد.
  2. موجب آمارهاي ارائه شده از سوي دبير انجمن صنعتي كارفرمايان سيمان بيست و دومين سمينار دوره جديد كنترل سيمان مورخ14 و 15 اسفند ماه سال 1387 در بندرعباس (كه متن كامل سخنراني در مجله شماره 125 صنعت سيمان درج گرديده است ) در جمع كليه مديران كارخانجات سيمان كشور اعلام نمود.

سال آينده به تعادل كامل سيمان نمي رسيم و اين به زبان صنعت سيمان است و بايد اين را حقيقتي اجتناب ناپذير دانست به اين دليل كه با احتساب 71 ميليون نفر جمعيت كشور و مصرف نفر ساليانه در سال آينده (1387) كه معادل 800 كيلوگرم مي باشد حدود 57 ميليون تن سيمان نياز داريم.

ميزان مصرف سرانه سيمان كشور در سال 1387

بموجب آمارهاي ارائه شده از وزير محترم صنايع و معادن و همچنين دبير انجمن صنعتي كارفرمايان سيمان كه از مطلع ترين افراد كشور از آمارهاي صنعت سيمان كشور مي باشند مي توان اعلام نمود كه مصرف سرانه واقعي سيمان در سال 1387 بطور ميانگين مقدار 840 كيلوگرم در سال ميباشد.

برآورد مقدار مصرف سرانه سيمان طي 10 سال آينده

صنعت سيمان از قديمي‌ترين صنايع كشور محسوب مي گردد . اولين آمار تولید سیمان در كشور به حدود 45 سال قبل صورت پذيرفته است و افزايش توليد آن به موازات افزايش مصرف كه ناشي از برنامه عمراني از قبيل راهها، بنادر، فرودگاهها، مدارس ، دانشگاه‌ها ، پل‌ها ، راه آهن، پاركها ، سينماها ، بازارها، مسكن و.. انجام گرديده است.

براي پيش بيني مقدار مصرف سيمان طي 10 سال آينده، مي‌توان مقدار مصرف گذشته و روند رشد آن را در سالهاي نه چندان دور كه از لحاظ خصوصيات اجتماعي، فرهنگي، جمعيتي، برنامه‌هاي عمراني و رفاهي، سليقه‌هاي فردي و گروهي و … بيشترين شباهت با 10 سال آينده را دارد انتخاب نمود و روند رشد انجام شده را به چند سال آينده تعميم داد. كه بنظر مي‌رسد جدول زماني 10 سال گذشته مي‌تواند بيشترين شباهت را به جدول زماني 10 سال آينده داشته باشد.

مقدار مصرف سرانه سيمان در سال 1376 با احتساب 5/19 ميليون تن سيمان و 62 ميليون نفر قيمت حدود 314 كيلو بوده است. طي 10 سال فاصله زماني سالهاي 1376-1386 مقدار مصرف سيمان بوده است و بخش عمده‌اي از تقاضاي سيمان بدون پاسخ مانده به نحوي كه بازار سياه سيمان و اختلاف فاحش قيمت‌هاي دولتي با قيمت‌هاي آزاد سيمان و گواه اين موضوع مي‌باشد.

بطور مثال قيمت دولتي سيمان در سال 1386 بطور توسط هر تن 000/380 ريال بوده است ليكن قيمت آزاد آن حدود 3 برابر قيمت مذكور معادل هر تن 1.140.000 ريال مورد مبادله قرار گرفته است با احتساب مقدار 40 ميليون تن سيمان ارائه شده به بازار در سال 1386 و مقايسه آن با جمعيت 72 ميليون نفر، مقدار مصرف سرانه حدود 555 كيلوگرم مي‌باشد (در صورتيكه مقدار واقعي تقاضاي سيمان و مصرف سرانه در سال 1386 به مراتب بيش از مقادير ياد شده بوده است).

با مقايسه ارقام مصرف سرانه به ميزان 314 كيلو در سال 1376 و 555 كيلو در سال 1386 ملاحظه مي گردد كه هر سال حدود 6% بر مقدار مصرف سرانه سيمان نسبت به سال قبل افزوده شده است. (طي مدت 10 سال مقدار مصرف سيمان 2 برابر شده است) . كه اگر همين روند تا 6 سال آينده معني تا پايان سال 1393 كه آخرين سال برنامه پنجساله عمرانه پنجم مي‌باشد ادامه داشته باشد و جهت رعايت احتياط فرض شود كه پس از آن مقدار مصرف سرانه در حد مقدار مصرف ادامه داشته باشد و جهت رعايت احتياط فرض شود كه پس از آن تعداد مصرف سرانه در حد مقدار مصرف سال 1393 توقف داشته باشد مقدار مصرف سرانه سيمان طي 10 سال آينده بااحتساب مقدار مصرف سرانه واقعي سيمان به ميزان 840 كيلو در سال 1387 و تعميم 6% رشد در هر سال نسبت به سال قبل به شرح ذيل برآورد مي گردد.

جدول پيش بيني مصرف سرانه سيمان

شرحسال 138788899091929394959697
مصرف سرانه (كيلو)84089094310001060112412001200120012001200

پيش بيني مقدار تقاضاي واقعي سيمان كشور طي 10 سال آينده

با احتساب جمعيت كشور در پايان سال 1386 معادل 72 ميليون نفر و ملحوظ نمودن رشد جمعيت بميزان 4/1 درصد در سال جمعيت و مقدار مصرف سرانه سيمان به تعداد 840 كيلو و احتساب 6% رشد جدول پيش بيني تقاضاي سيمان طي 10 سال آينده 1397-1388 بشرح ذيل برآورد مي گردد.

شرح                  سال88899091929394959697
جمعيت (ميليون نفر)74757677787980818283
مصرف سرانه (كيلوگرم)89094310001060112412001200120012001200
تقاضا (ميليون تن)667176828895969798100

مقدار عرضه سيمان كشور طي 10 سال آينده

1- كارخانجات موجود

تا پايان بهمن ماه سال 1386 جمعاً 49 كارخانه سيمان با ظرفيت اسمي4/44 ميليون تن در سال در كشور مشغول فعاليت بوده اند كه با توجه به قدمت برخي از كارخانه ها و مشكلات حتي و كاري حدود 40 ميليون تن سيمان توليد نموده اند كه آمار تولید سیمان و ظرفيت توليد آنها حدود 90% ظرفيت اسمي بالغ مي‌گردد.

عليرغم اينكه طي 10 سال آينده، مدت  10 سال به عمر كارخانجات فعلي سيمان افزوده مي گردد و كارآيي آنها بمراتب كاهش خواهد يافت ليكن جهت رعايت احتياط، در اين گزارش فرض مي گردد كه كارخانجات فعلي و كارخانجاتي كه در آينده به توليد خواهند رسيد مشابه ميزان بهره وري كارخانجات فعال درسال 1386 كماكان با ظرفيت 90 درصد ظرفيت اسمي مشغول به كار باشند.

ضمناً كارخانه سيمان اردستان به ظرفيت1 ميليون تن در سال نيز در اواخر سال 1386 مشغول بهره برداري گرديده كه بدين ترتيب ظرفيت اسمي سال 1386 بالغ بر 4/45 ميليون تن و ظرفيت توليدي آنها حدود 41 ميليون تن مي‌باشد.

2- جوازهاي تأسيس و توسعه

با توجه به سرمايه مورد نياز جهت كارخانجات سيمان و طولاني بودن زمان احداث آن كه حداقل 3 سال طول خواهد كشيد در اين بررسي فرض مي‌گردد كه كارخانجاتي كه از پيشرفت فيزيكي 20 درصد به بالا برخوردار مي‌باشند بتدريج طي سرآينده آينده احداث و از سال 1390 به بهره برداري رسيده و با 90% ظرفيت اسمي اقدام به توليد نمايند.

جدول جوازهاي تأسيس در زمينه سيمان با پيشرفت فيزيكي 20% به بالا

رديفشرحدرصد پيشرفت فيزيكيظرفيت سالانه (تن)شهرستان
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14آذر آبادگان خلخال سپاهان (توسعه) ساروج بوشهر خمسه سقز كردستان زرين رفسنجان سبز گيلان كياسر صوفيان (توسعه) صوفيان (توسعه) آذرشهر سردار65 21 70 80 28 85 70 70 30 50 62 65 22 451.000.000 600.000 1200.000 1500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 209.000 1000.000 1500.000 660.000 660.000 720.000 1.200.000خوي خلخال اصفهان بوشهر زنجان سقز بيجار رفسنجان سياهكل ساري تبريز تبريز آذرشهر بوكان
رديفشرحدرصد پيشرفت فيزيكيظرفيت سالانه (تن)شهرستان
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29ياران سيمان اروميه ساروج اصفهان ايلام (توسعه) دهلران مهران خاور پارسيان شهركرد باقران قاين جوين زاوه تربت شرق لار سبزوار بجنورد (توسعه) خوزستان (توسعه)20 85 76 67 20 25 92 33 24 48 77 60 83 75 451.000.000 900.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 240.000 1.400.000 1.150.000 900.000 1.100.000 1100.000 1.500.000شاهين دژ نجف آباد ايلام دهلران مهران لردگان شهركرد بيرجند قاين سبزوار تربت حيدريه مشهد سبزوار بجنورد رامهرمز
رديفشرحدرصد پيشرفت فيزيكيظرفيت سالانه (تن)شهرستان
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44عمران آريا زنجان تويه دروار البرز رويال سيمين شاهرود (توسعه) شاهرود زابل لامرد فارس نيزار قم بعثت رفسنجان پيوند گلستان تفرش عمران انارك توسعه هگمتانه35 97 21 27 27 95 60 43 57 50 36 35 22 93 611.050.000 750.000 990.000 900.000 2.340.000 218.400 1.200.000 1.188.000 1.252.000 1.000.000 1.000.000 1000.000 3.000.000 1.000.000 1.020.000انديمشك زنجان دامغان گرمسار سمنان شاهرود شاهرود زابل لامرد قم رفسنجان مينودشت تفرش دليجان رزن
رديفشرحدرصد پيشرفت فيزيكيظرفيت سالانه (تن)شهرستان
45 46 47 48 49 50 51بهينه سازي خط 1 آبيك بهينه سازي خط 2 آبيك شمال (توسعه سيمان خاكستري) سيمان غرب شرق (توسعه خط 2) كارون (توسعه) نهاوند81 30 90 95 60 40 501.500.000 1.200.000 600.000 600.000 600.000 1000.000 1.000.000آبيك آبيك لوشان لوشان مشهد اهواز نهاوند
ظرفيت اسمي___53.000.000__
ظرفيت توليدي بر مبناي 90 درصد ظرفيت اسمي___48.000.000___

چنانچه جوازهاي تأسيس طي مدت 4 سال آينده يعني

طي سالهاي 1387 لغايت 1390 وارد مدار توليد شوند جدول پيش بيني عرضه و آمار تولید سیمان توسط كارخانجات موجود و جوازهاي تأسيس بشرح جدول بعد خواهد بود.

جدول پيش بيني عرضه سيمان در كل كشور طي سالهاي 1397-1388

شرح                  سال88899091929394959697
توليد سيمان65778989898989898989

جدول مقايسه عرضه و تقاضا و پيش بيني مازاد يا كسري

شرح                  سال88899091929394959697
عرضه65778989898989898989
تقاضاي داخلي صادرات (10 درصد ظرفيت توليد)66 671 776 882 988 995 996 1097 1098 10100 10
جمع تقاضا7278849097104106107108110
كسري71__181517181921
مازاد____5______________

ملاحظه مي گردد كه غير از سال 1390 كمبود سيمان در كشور وجود خواهد داشت. بطوريكه علاوه بر توليدات كارخانجات موجود و توليدات آتي 51 جواز تأسيس مطرح مورد محاسبه، از سال 1391 به ترتيب معادل 1 و 8 و 15 و 17 و 18 و 19 و 21 جمعاً 99 ميليون تن و در صورتيكه هيچگونه صادارتي انجام نگردد معادل 32 ميليون تن سيمان در كشور كمبود خواهد بود و در اين رابطه مي بايد كارخانجات جديد ديگر احداث گردد. در غير اينصورت همواره با كمبود سيمان و بازار سياه اين محصول مواجه خواهيم بود.

بررسي منطقه اي سيمان در استان فارس طي 10 سال آينده

كارخانجات موجود

در حال حاضر 7 كارخانه با ظرفيت اسمي 160/683/3 تن سيمان بشرح ذيل در زمينه آمار تولید سیمان خاكستري و سفيد فعاليت مي نمايند.

كارخانجات مذكور عبارتند از:

رديفشرحظرفيت اسمي (تن)شهرستانسال تأسيس
1 2 3 4 5 6 7سيمان فارس نو سيمان فارس داراب استهبان آباده ني ريز لارستان936.000 819.000 1.029.600 327.600 188.760 163800 218400فيروزآباد شيراز داراب استهبان آباده نيريز لار1384 1353 1382 1377 1372 1375 1385
جمع ظرفيت اسمي3.683.160__ 
جمع ظرفيت توليدي3.314.844__ 

جوازهاي تأسيس

با توجه به آمار تولید سیمان ، در حال حاضر تعدادي جواز تأسيس در زمينه توليد سيمان خاكستري و سيمان سيد صادر گرديده كه اكثر آنها با وجود گذشت 3 الي چهار سال از زمان صدور جواز آنها بدليل مشكلات مختلف فاقد پيشرفت فيزيكي و هر گونه عمليات اجرايي بوده و در حال حاضر متوقف مي باشند. با توجه به اينكه زمان ساخت يك كارخانه سيمان دربهترين شرايط حدود چهار سال بطول مي انجامد، جوازهاي موجود فاقد پيشرفت فيزيكي كه متوقف مي باشند و هيچگونه زمان مشخص جهت عمليات اجرايي آنها وجود ندارد نمي توانند در مباحث عرضه طي چند سال آينده پلاك محاسبه توليد قرار گيرند. در اين بررسي تنها جوازهايي كه از پيشرفت فيزيكي مناسب برخودار هستند بعنوان كارخانجات مطرح مورد محاسبه قرار مي گيرند.

جدول جواز تأسيس و طرح توسعه در استان فارس

رديفشرحظرفيت اسمي (تن)درصد پيشرفتشهرستانظرفيت توليد (تن)
1سيمان لامرد1.252.00060لامرد1.126.800

جمعيت استان فارس

جمعيت استان فارس در سال 1385 حدود 4300.000 نفر بوده است . كه با رشد 4/1 درصد در سال تعداد جمعيت استان فارس طي سالهاي 1388 الي 1397 بشرح ذيل برآورد مي گردد.

رديفسالجمعيت
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 13974.483.000 4.545.000 4.609.000 4.674.000 4.739.000 4.805.000 4.873.000 4.941.000 5.010.000 5.080.000

جدول پيش يني عرضه سيمان در استان فارس طي سالهاي 1397-1388

ارقام: ميليون تن

شرحسال88899091929394959697
كارخانجات موجود جوازهاي تأسيس3/3 2/13/3 2/13/3 2/13/3 2/13/3 2/13/3 2/13/3 2/13/3 2/13/3 2/13/3 2/13/3 2/1
جمع5/45/45/45/45/45/45/45/45/45/45/4

پيش بيني تعداد تقاضاي سيمان طي سالهاي 1397-1388

– با احتساب مصرف سرانه سيمان بشرح محاسبات بعمل آمده در صفحة قبل و تعداد جمعيت استان فارس مقدار تقاضاي سيمان در استان فارس با احتساب 20 درصد صادرات (بعلت نزديكي استان به بنادر جنوبي كشور) بشرح ذيل برآورد مي گردد.

شرح                  سال88899091929394959697
جمعيت (ميليون نفر)48/454/46/467/473/41/487/494/402/508/5
مصرف سرانه (كيلوگرم)89094310001060112412001200120012001200
تقاضا (ميليون تن)43/46/453/56/58/59/561/6
صادرات9/09/09/09/09/09/09/09/09/09/0
جمع تقاضا (داخلي و صادراتي)9/42/55/59/52/65/67/69/69/67/7

جداول مقايسه عرضه و تقاضاي سيمان در استان فارس طي

سالهاي 1397-1388

شرح           سال88899091929394959697
عرضه5/45/45/45/45/45/45/45/45/45/4
تقاضا9/42/55/59/52/65/67/69/69/67
كسري4/07/014/17/122/24/24/25/2

با عنايت به آمار تولید سیمان و محاسبات بعمل آمده طي سالهاي مورد بررسي، مقدار تقاضاي سيمان همواره بيشتر از مقدار عرضه آن مي‌باشد و در نتيجه استان فارس با كمبود سيمان مواجه خواهد بود ضمن اينكه طي تأييد مدير كل برنامه ريزي وزارت صنايع و معادن بشرح مندرج در نامه شماره 130969/60 مورخ 22/8/1386 و مدير كل دفتر نظارت و ارزيابي وزارت صنايع و معادن طي نامه شماره 133468/60 مورخ 28/8/1386 قابليت صادراتي محصولات طرح بلحاظ نزديكي به بنادر جنوبي كشور و اولويت اجراي طرح را اعلام نموده اند. با توجه به مطالب مطروحه در گزارش اجراي طرح از لحاظ اقتصادي موجه مي‌باشد.

جالب ترین و جدیدترین اخبار و آموزش های تجاری، بازرگانی و بین المللی را تنها در مجله گروه بازرگانی گلدن مارت دنبال کنید.

خرید سیمان از گلدن مارت

1 دیدگاه در “آمار تولید سیمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *